Mẫu đơn Đề nghị gia hạn giấy phép lao động dành cho người nước ngoài

Mẫu Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được lập ra nhằm mục đích cho các doanh nghiệp cũng như các chủ thể lao động nước ngoài tại Việt Nam xin đề nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mẫu nêu rõ thông tin doanh nghiệp, tổ chức, nội dung đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế. | TÊN ĐƠN VỊ . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SỐ . V v Đề nghị gia hạn giấy phép lao . . động cho người nước ngoài. Kính gửi . Tên doanh nghiệp tổ chức . Địa chỉ . Điện thoại . Lĩnh vực sản xuất kinh doanh . đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho . Ông bà . Quốc tịch . Chức danh công việc . Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp tổ chức nếu có . Giấy phép lao động số . Cấp ngày . Cơ quan cấp . Thời hạn gia hạn từ ngày . . . đến ngày . . . Doanh nghiệp tổ chức . đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế . Họ và tên . Giới tính . Năm sinh . Lĩnh vực đào tạo . Thời gian đào tạo . Kinh phí đào tạo . Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế . Nơi nhận Doanh nghiệp tổ chức Như trên Lưu đơn vị.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    15    1    07-07-2022
40    19    1    07-07-2022
4    13    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.