Bài giảng Lý thuyết ô tô: Chương 2 - Trường CĐ Công nghệ

Bài giảng Lý thuyết ô tô: Chương 2 Cơ học chuyển động thẳng của ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ học lăn của bánh xe; cơ học chuyển động thẳng của ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ KHOA CƠ KHÍ CHÖÔNG 2 CÔ HOÏC CHUYEÅN ÑOÄNG THAÚNG CUÛA OÂTOÂ . CÔ HOÏC LAÊN CUÛA BAÙNH XE . Ñoäng hoïc laên cuûa baùnh xe khoâng bieán daïng khaùi nieäm Vaän toác chuyeån ñoäng lyù thuyeát vo vo laø vaän toác cuûa xe khi chuyeån ñoäng hoaøn toaøn khoâng coù tröôït. Sl 2 r b N b vo b r b ÔÛ ñaây t t Sl Quaõng ñöôøng lyù thuyeát maø baùnh xe ñaõ laên. t Thôøi gian baùnh xe ñaõ laên. rb Baùn kính tính toaùn cuûa baùnh xe. Nb Toång soá voøng quay cuûa baùnh xe. Vaän toác goùc cuûa baùnh xe. BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ KHOA CƠ KHÍ Vaän toác chuyeån ñoäng thöïc teá v v laø vaän toác chuyeån ñoäng cuûa xe khi coù tính ñeán aûnh höôûng cuûa söï tröôït cuûa baùnh xe vôùi maët ñöôøng. S t 2 r l N b v br l t t Trong ñoù St quaõng ñöôøng thöïc teá maø baùnh xe ñaõ laên. t thôøi gian maø baùnh xe ñaõ laên. rl baùn kính laên cuûa baùnh xe. Vaän toác tröôït Khi xe chuyeån ñoäng coù söï tröôït giöõa baùnh xe vôùi maët ñöôøng thì vaän toác thöïc teá cuûa xe vaø vaän toác lyù thuyeát seõ khaùc nhau. Söï cheânh leäch giöõa hai loaïi vaän toác vöøa neâu treân chính laø vaän toác tröôït v v v r r o b l b b BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ KHOA CƠ KHÍ Heä soá tröôït vaø ñoä tröôït Heä soá tröôït vaø ñoä tröôït khi keùo Söï tröôït cuûa baùnh xe ñöôïc theå hieän thoâng qua heä soá tröôït v vo v rl k 1 vo vo rb Möùc ñoä tröôït cuûa baùnh xe ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua ñoä tröôït k k k 100 Heä soá tröôït vaø ñoä tröôït khi phanh Trong tröôøng hôïp phanh ta coù heä soá tröôït vaø ñoä tröôït nhö sau v v o v v o rb p 1 1 v v v rl p p 100 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ KHOA CƠ KHÍ . Caùc quan heä ñoäng hoïc khi baùnh xe laên Khi baùnh xe laên coù theå xaûy ra hieän töôïng tröôït tröôït quay khi keùo hoaëc tröôït leát khi phanh ñieàu naøy seõ laøm aûnh höôûng ñeán vaän toác thöïc teá cuûa xe. Coù theå coù ba traïng thaùi laên Laên khoâng tröôït ôû baùnh xe bò ñoäng vaø khoâng phanh. Laên coù tröôït quay ôû baùnh xe chuû ñoäng vaø ñang coù

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.