Phát hiện sự cố trong hệ thống điện mặt trời dựa trên học máy

Bài viết Phát hiện sự cố trong hệ thống điện mặt trời dựa trên học máy đề xuất sử dụng phương pháp học máy, cụ thể là mô hình thuật toán học tập theo nhóm để tự động hóa việc phát hiện các sự cố trong hệ thống điện mặt trời. Mô hình được huấn luyện và kiểm thử trên bộ dữ liệu gồm hơn 2 triệu các trạng thái sự cố khác nhau. | ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VOL. 20 NO. 5 2022 67 PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI DỰA TRÊN HỌC MÁY PV SYSTEM FAULT RECOGNITION BASED ON MACHINE LEARNING Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Tiến Thành Trường Điện - Điện tử Đại học Bách Khoa Hà Nội1 Tác giả liên hệ Nhận bài 21 01 2022 Chấp nhận đăng 30 4 2022 Tóm tắt - Việc xác định được sự cố và vị trí xảy ra sự cố trong hệ Abstract - Identifying faults in PV systems plays an important thống điện mặt trời đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an role in ensuring safety reliability and maximum efficiency of the toàn vận hành độ tin cậy và hiệu suất sử dụng tối đa của hệ thống solar energy system. Faults in PV systems are often difficult to điện mặt trời. Các sự cố thường đa dạng và xuất hiện tại nhiều vị trí detect due to the complexity of the systems posing big challenges khác nhau trên hệ thống đặt ra thách thức lớn cho người giám sát và for supervisors and operators. In this research we propose a novel vận hành. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đề xuất sử dụng model based on machine learning method specifically the phương pháp học máy cụ thể là mô hình thuật toán học tập theo nhóm Ensemble Learning model to detect the faults in the PV systems để tự động hóa việc phát hiện các sự cố trong hệ thống điện mặt trời. automatically. The proposed model is trained and tested on a Mô hình được huấn luyện và kiểm thử trên bộ dữ liệu gồm hơn 2 triêụ dataset of 2 million PV system fault states. The accuracy result of các trạng thái sự cố khác nhau. Kết quả độ chính xác của thuật toán the algorithm is 98 83 showing that the proposed model can đạt được là 98 83 cho thấy mô hình đề xuất có thể phát hiện được detect the faults in the solar power system with high accuracy. các sự cố trong hệ thống điện mặt trời với độ chính xác cao. Từ khóa - Hệ thống điện mặt trời học máy sự cố học tập theo Key words - PV system machine learning fault Ensemble nhóm Learning .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    312    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.