Mẫu Báo cáo kết quả tập sự (Mẫu 2)

Mẫu Báo cáo kết quả tập sự (Mẫu 2) cần trình bày rõ các thông tin các nhân, nội dung báo cáo gồm trình bày ngắn gọn kết quả tìm hiểu quy định của Luật viên chức về quyền và nghĩa vụ viên chức, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động, . Mời bạn tham khảo. | Báo cáo kết quả tập sự Mẫu 2 UBND HUYỆN . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o . . ngày . tháng năm 20 . BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ Họ và tên Ngày sinh Quê quán . Hộ khẩu thường trú . Thời gian tập sự . Vị trí việc làm được phân công trong thời gian tập sự . Người hướng dẫn tập sự . Qua thời gian tập sự tại. tôi xin báo cáo kết quả công tác đã đạt được như sau 1. Trình bày ngắn gọn kết quả tìm hiểu quy định của Luật viên chức về quyền nghĩa vụ của viên chức những việc viên chức không được làm cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ quyền hạn quy chế nội quy quy định của Nhà trường chức trách nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng. Quy định của Luật viên chức về quyền và nghĩa vụ của viên chức Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ. Được bảo đảm trang bị thiết bị và các điều kiện làm việc. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại nguy hiểm lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. Được hưởng tiền làm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.