Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải

Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin hạng mục công trình, thiết bị được nghiệm thu, thành phần và thời gian nghiệm thu, đánh giá công tác chạy thử thiết bị. Mời bạn tham khảo chi tiết. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ CÓ TẢI SỐ . Công trình . Hạng mục . 1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu . Ghi rõ tên hệ thống được nghiệm thu 2. Thành phần nghiệm thu Thành phần trực tiếp nghiệm thu Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Ông . Chức vụ . Ông . Chức vụ . Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát nếu có thuê Tư vấn giám sát . Ông . Chức vụ . Ông . Chức vụ . Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế . Ông . Chức vụ . Ông . Chức vụ . Đại diện Nhà thầu Cơ khí thiết bị . Ông . Chức vụ . Ông . Chức vụ . Đơn vị khách mời nếu có mời Đại diện Đơn vị Quản lý khai thác . Ông . Chức vụ . Ông . Chức vụ . 3. Thời gian nghiệm thu Bắt đầu .. Kết thúc .. Tại công trình . 4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị có tải a. Về căn cứ nghiệm thu Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành trong quá trình chế tạo lắp đặt. Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu thiết bị được thực hiện trong quá trình chế tạo lắp đặt. Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công lập Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị. Biên bản nghiệm thu chạy thử thiết bị không tải. b. Về tiến độ lắp đặt thiết bị Ngày khởi công Ngày hòan thành c. Về công suất đưa vào vận hành Theo thíêt kế Theo thực tế đạt được d. Về đặc điểm về biện pháp để bảo vệ an toàn lao động an toàn phòng chống cháy nổ chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng . e. Về khối lượng Theo thiết kế được duyệt Theo thực tế đạt được f. Về chất lượng chạy thử có tải Ghi rõ chất lượng chạy thử có đạt hay không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn qui phạm áp dụng g. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt . Ghi rõ những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được phê duyệt ban đầu c. Các ý kiến khác nếu có 5. Kết luận Cần ghi chấp nhận hay .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    44    2    07-12-2023
73    74    5    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.