Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ mua hàng hóa trong doanh nghiệp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 ĐỐI TƯỢNG Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp Cấu trúc 3TC 36 9 Tæng qu t néi dung m n häc Chương 1 Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa Chương 2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa Chương 3 Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa Chương 4 Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa Chương 5 Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ Chương 6 Kế toán doanh thu hoạt động dịch vụ 1 8 4 2020 Tài liệu TLTK bắt buộc 1. Giáo trình kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ trường ĐHTM NXB Thống kê 2014 2. Hệ thống CMKT Việt Nam 3. Thông tư 200 2014 TT BTC BTC-NXB Tài Chính 2014 TLTK khuyến khích 1. Hệ thống CMKT Quốc tế 2. Kế toán tài chính Theo hệ thống kế toán Mỹ KERMIT NXB Thống kê 1994 Đặng Kim Cương dịch . 3. Kế toán tổng quát Pháp 4. Tạp chí kế toán 5. HTTP Đề tài thảo luận 1. Kế toán chi phí và giá thành dịch vụ vận tải 2. Kế toán chi phí và giá thành dịch vụ buồng 3. Kế toán chi phí và giá thành dịch vụ tour 2 8 4 2020 CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG HÓA MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng - Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa - Nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa - Nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ mua hàng hóa trong DN 3 8 4 2020 CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG HÓA Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng và nhiệm vụ kế toán Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp KKTX Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp KKĐK Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng và nhiệm vụ kế toán Khái niệm nghiệp vụ mua hàng Các phương thức mua hàng Phạm vi và thời điểm xác định hàng mua Các phương thức thanh toán Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 4 8 4 2020 Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng và nhiệm vụ kế toán Khái niệm nghiệp vụ mua hàng Mua hàng là quá trình tài sản của DN chuyển từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hóa kết thúc khâu mua DN sẽ mất quyền sở hữu về tiền tệ hoặc tăng nghĩa vụ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    60    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.