Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 Chương3 KÕ to n nghiÖp vô nhËp khÈu hµng hãa MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng - Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa - Nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa - Nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa trong DN 27 8 4 2020 Æc iÓm nghiệp vụ nhËp khÈu hàng hóa vµ nhiÖm vô kÕ to n KÕ to n nghiÖp vô nhËp khÈu HH . KÕ to n nghiÖp vô nhËp khÈu trực tiếp . KÕ to n nghiÖp vô nhËp khÈu ủy thác Æc iÓm nghiệp vụ nhËp khÈu hàng hóa vµ nhiÖm vô kÕ to n Æc iÓm nghiệp vụ nhËp khÈu hàng hóa Đối tượng của hoạt động nhập khẩu Các hình thức NK Các phương thức thanh toán trong kinh doanh NK Đồng tiền thanh toán trong kinh doanh NK Nhiệm vụ kế toán 28 8 4 2020 Æc iÓm nghiệp vụ nhËp khÈu hàng hóa Đối tượng nhập khẩu - NhËp khÈu Đối tượng nhập khẩu thường là những mặt hàng mà nền sản xuất trong nước chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất nhưng chưa đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng. Æc iÓm nghiệp vụ nhËp khÈu hàng hóa Các hình thức NK - NhËp khÈu trùc tiÕp - NhËp khÈu uû th c - NhËp khÈu hçn hîp 29 8 4 2020 Æc iÓm nghiệp vụ nhËp khÈu hàng hóa Các phương thức thanh toán trong kinh doanh NK - Ph ng thøc chuyÓn tiÒn - Ph ng thøc më tµi kho n - Ph ng thøc nhê thu - Ph ng thøc tÝn dông chøng tõ - Ph ng thøc th ñy th c mua - Ph ng thøc th m b o tr tiÒn Sinh viên tự nghiên cứu nội dung này trong môn học Thanh toán và tài trợ XNK Phạm vi thời điểm xác định và giá cả hàng nhập khẩu Ph m vi x c Þnh hµng nhËp khÈu Theo quy Þnh nh ng hµng ho sau ưîc coi lµ hµng nhËp khÈu - Hµng mua cña níc ngoµi theo hîp ång mua b n ngo i thư ng - Hµng a vµo ViÖt Nam tham gia héi chî triÓn l m sau ã doanh nghiÖp mua l i vµ thanh to n b ng ngo i tÖ - Hµng t i c c khu chÕ xuÊt phÇn chia thu nhËp cña bªn èi t c kh ng mang vÒ nưíc b n t i thÞ trêng ViÖt Nam thu ngo i tÖ. 30 8 4 2020 Phạm vi thời điểm xác định và giá cả hàng nhập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    146    2    30-11-2023
9    30    1    30-11-2023
82    68    4    30-11-2023
7    111    3    30-11-2023
28    55    2    30-11-2023
82    54    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.