Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhà nước và pháp luật Công xã Pari; nhà nước và pháp luật Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1917 – 1991); nhà nước và pháp luật các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 7 Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa I II III Nhà nước và Nhà nước và Nhà nước và pháp luật pháp luật Liên pháp luật các Công xã Pari bang xã hội nước Cộng chủ nghĩa Xô hòa dân chủ Viết 1917 nhân dân 1991 I Nhà nước và pháp luật Công xã Pari 1. Nguyên nhân hình thành 2. Tổ chức bộ máy 3. Pháp luật 1 Nguyên nhân hình thành Đế chế II sụp đổ 4 9 1870 Chính phủ lâm thời tư sản của nền Cộng hòa thứ III được thành lập 18 03 1871 cuộc cách mạng của nhân dân Paris đã giành thắng lợi 2. Tổ chức bộ máy Hội đồng công xã 10 Ủy ban Tòa án cách mạng Pháp luật Công xã Paris chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nên pháp luật không được ban hành nhiều. Về hình thức pháp luật Sắc lệnh đây là hình thức pháp luật thích hợp để giải quyết những vấn đề cấp bách trong việc xây dựng và chiến đấu bảo vệ Công xã. II. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Xô Viết 1917 1991 1. Sự thành lập 2. Tổ chức bộ máy 3. Pháp luật 1. Sự hình thành Cách mạng vô sản Nga phát triển qua hai giai đoạn - Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới thiết lập chính quyền chuyên chính công nông Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai . - Cách mạng xã hội chủ nghĩa xác lập chuyên chính vô sản Cách mạng tháng Mười . 2 Tổ chức bộ máy Xô viết tối Viện liên bang cao Viện dân tộc Chính phủ 3 Pháp luật Là hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồ sộ bao gồm các hiến pháp nhiều bộ luật đạo luật. của hầu hết các ngành luật. Là nền pháp luật kiểu mới của dân và vì dân. III. Nhà nước và pháp luật các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 1 Tổ chức bộ máy 2. Pháp luật 1 Tổ chức nhà nước Xuất phát từ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan Cơ quan quyền lực nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước. 2. Pháp luật Về bản chất là pháp luật của dân do dân vì dân Hầu hết các hiến pháp đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Pháp luật thừa nhận quyền công dân của tất cả mọi người nếu họ không chống lại nền độc lập và dân chủ Pháp luật của các nhà nước dân chủ nhân dân chịu ảnh hưởng nhiều của pháp luật Xô viết HẾT

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    42    3    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.