Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 1: Khái quát về pháp luật tài chính ngân hàng

Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 1: Khái quát về pháp luật tài chính ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm pháp luật tài chính ngân hàng; đối tượng và phương pháp điều chỉnh; vai trò; lịch sử hình thành; . Mời các bạn cùng tham khảo! | PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG BỘ MÔN LUẬT CHUYÊN NGÀNH Tài liệu tham khảo Tên sách giáo trình NXB tên tạp chí TT Tên tác giả Năm XB tên bài báo văn bản nơi ban hành VB Giáo trình chính 1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2017 Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước NXB Công an nhân dân 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2017 Giáo trình Luật Thuế Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân 3 Trường Đại học Luật Hà Nội 2017 Giáo trình Luật Ngân hàng NXB Công an nhân dân Sách giáo trình sách tham khảo 4 Nguyễn Văn Vân 2013 Giáo trình Luật Ngân hàng NXB Hồng Đức 5 Thân Danh Phúc 2015 Giáo trình Quản lý nhà nước về NXB Thống Kê thương mại 6 Jones Sally M 2009 Principles of taxation New York McGraw Hill Irwin 2009 7 Matthias Haentjens et al. 2015 European banking and financial law New York NY Routledge 8. Luật Ngân sách Nhà nước 2015 9. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung năm 2013 10. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2008 sửa đổi bổ sung năm 2012 11. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 sửa đổi bổ sung năm 2013 12. Luật Thuế xuất thuế nhập khẩu 2016 13. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 14. Luật Quản lý thuế 2019 15. Luật Ngân hàng nhà nước 2010 16. Luật các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017 http pages 18. Website https Chương 1 Khái quát về pháp luật tài chính ngân hàng KẾT CẤU BÀI HỌC Khái niệm pháp luật TCNH Đối tượng và phương pháp điều chỉnh Vai trò Lịch sử hình thành niệm pháp luật tài chính ngân hàng . Định nghĩa - Là tập hợp các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội về tài chính ngân hàng . Đặc điểm pháp luật tài chính ngân hàng . Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của pháp luật tài chính ngân hàng . Đối tượng điều chỉnh Tổ chức hệ thống NSNN Lập chấp hành quyết toán NSNN Nội dung thu chi NSNN và tài sản của các cơ quan đơn vị nhà nước Hoạt động ngân hàng . Phương pháp điều chỉnh - phương pháp mệnh lệnh bắt buộc - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    80    1    19-07-2024
5    107    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.