Bài giảng Quản lý công (Public management) - Chương 2: Quản lý và phân cấp quản lý đầu tư công

Bài giảng Quản lý công (Public management) - Chương 2: Quản lý và phân cấp quản lý đầu tư công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đầu tư công; quản lý đầu tư công; phân cấp quản lý đầu tư công; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 27 08 2021 Nội dung của mô hình quản lý công mới Xã hội hóa dịch vụ công Điều chỉnh mối quan hệ giữa trung ương và địa phương Phi tập trung hóa phi quy chế hóa trong quản lý Tổ chức bộ máy hành chính hoạt động theo nhu cầu Cải cách chế độ công vụ công chức Tăng cường sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước Vận dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý doanh nghiệp vào quản lý khu vực công 27 CHƯƠNG 2 QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG ĐẦU TƯ CÔNG NỘI QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG 28 14 27 08 2021 . ĐẦU TƯ CÔNG Khái niệm về đầu tư công Chi tiêu của nhà nước giúp làm tăng dung lượng vốn vật chất. Đầu tư của khu vực Nhà nước hay mọi hoạt động đầu tư sử dụng nguồn lực của Nhà nước. Hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đầu tư vào các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội Luật Đầu tư công năm 2014 29 Vai trò của đầu tư công Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế định hướng và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế . Giải quyết các vấn đề xã hội ổn định và làm giảm khoảng cách giàu nghèo giảm bất bình đẳng Đảm bảo và không ngừng tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. 30 15 27 08 2021 Đặc điểm của đầu tư công Là hình thức đầu tư vốn Nhà nước vào các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội không nhằm mục đích kinh doanh. Đòi hỏi một khối lượng tiền vốn vật tư thường rất lớn. Lao động cần sử dụng cho các dự án rất lớn. Đối với các dự án đầu tư XDCB có thời gian hoàn vốn chậm. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài. Các công trình xây dựng thường phát huy tác dụng ở ngay tại nơi nó được tạo dựng nên. 31 Phân loại đầu tư công Theo lĩnh vực đầu tư gồm ü Đầu tư vào kết cấu hạ tầng kinh tế ü Đầu tư vào kết cấu hạ tầng xã hội ü Khác Theo tính chất của dự án đầu tư gồm ü Dự án có cấu phần xây dựng ü Dự án không có cấu phần xây dựng Theo quy mô đầu tư ü Các dự án đầu tư nhóm A ü Các dự án đầu tư nhóm B ü Các dự án đầu tư .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    75    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.