Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực xã hội - Chương 1: Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực xã hội

Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực xã hội - Chương 1: Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vai trò và cơ sở hình thành nguồn nhân lực xã hội; các yếu tố cấu thành và chỉ tiêu đánh giá; đặc điểm của nguồn nhân lực xã hội; khái quát về quản lý nguồn nhân lực xã hội; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI . Các yếu tố . Đặc . Khái quát . Vai trò và cơ sở cấu thành và điểm của về quản lý hình thanh NNL XH chỉ tiêu đánh NNL XH NNL XH giá Dƣ cung Khái niệm và Khái niệm và Các yếu tố cấu Giá cả thấp hơn mục tiêu của vai trò thành giá trị QLNNL XH Nguồn nhân lƣc Nội dung của Cơ sở hình Các chỉ tiêu nằm trong con QLNNL XH thành đánh giá ngƣời và luôn Công cụ của có sự khác biệt QLNNL XH . Khái niệm Theo Tổ chức Lao động quốc tế nguồn nhân lực của một quốc gia là toàn bộ những người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động. Nguồn nhân lực xã hội là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động. . Khái niệm . Vai trò của NNL XH đối với phát triển kinh tế - xã hội i Là yếu tố quan trọng không thể ii Vừa là mục tiêu vừa là động lực của thiếu của quá trình sản xuất kinh phát triển kinh tế - xã hội doanh - Là yếu tố đầu vào quan trọng của sản xuất - Phát triển kinh tế nhằm mục tiêu - Là chủ thể của sản xuất phục vụ con người. - Là ngƣời sử dụng các công cụ lao - Nguồn nhân lực sản xuất nhằm thỏa động và yếu tố đầu vào khác của mãn nhu cầu phong phú đa dạng và sản xuất. thường xuyên tăng lên của con - Quyết định năng suất chất lƣợng người. lao động Cơ sở hình thành nguồn nhân lực xã hội -Dân số là KN Dân số là số lượng và chất lượng cơ sở tự người của một cộng đồng dân cư cư nhiên hình trú trong một vùng lãnh thổ khu vực thành nên quốc gia tại một thời điểm nhất định. nguồn nhân Đặc trưng lực xã hội - Quy mô - Đào tạo - Chất lượng - Cơ cấu Cơ sở hình thành nguồn nhân lực xã hội CƠ CẤU DÂN SỐ VỚI CƠ CÂU NGUỒN NHÂN LỰC 03 XÃ HỘI - CƠ CẤU TUỔI QUY MÔ DÂN SỐ VỚI QUY MÔ NGUỒN NHÂN - CƠ CẤU THEO GIỚI TÍNH LỰC XÃ HỘI - CƠ CẤU THEO VÙNG Quy mô dân số lớn gt Quy mô nguồn nhân lực XH lớn 01 02 CHẤT LƢỢNG DÂN SỐ VỚI CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI - THỂ LỰC - TRÍ LỰC - PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP Các yếu tố cấu thành NNL XN Dưới góc độ cá nhân NNL gồm thể Thể lực lực trí lực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.