Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của học phần Quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC PHẦN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Bộ môn Quản lý Kinh tế Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Thương mại DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phan Huy Đường 2015 Quản lý nhà nước 4. Đỗ Hoàng Toàn 2006 Giáo trình Quản về kinh tế NXB Đại học Quốc gia lý nhà nước về kinh tế NXB Thống kê 2. Thân Danh Phúc 2015 Quản lý nhà nước về 5. Đoàn Phúc Thanh 2000 Nguyên lý quản thương mại NXB Thống kê lý kinh tế NXB Chính trị Quốc gia 3. Nguyễn Văn Sáu 2001 Giáo trình quản lý Economy and eviroment 2005 Perrings kinh tế NXB Chính trị Quốc gia Charles CHƯƠNG 1 ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nền kinh tế thị trường và mối quan hệ quản lý nhà nước về Việc đổi mới hoàn lĩnh vực kinh tế trong thiện quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường về kinh tế ở Việt Nam đặc biệt là các lĩnh vực và loại hình kinh tế chủ yếu Đối tượng nghiên cứu Lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường Nền kinh tế thị trường và mối quan hệ quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế trong nền kinh tế thị Quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực trường đặc biệt là kinh tế chủ yếu các lĩnh vực và loại hình kinh tế chủ yếu Quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp Đối tượng nghiên cứu Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam Việc đổi mới hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam . Nội dung nghiên cứu Những vấn đề chung về quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường Quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu Quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tổng kết thực tiễn Phương pháp duy vật lịch sử Một số phương Phương pháp thực nghiệm pháp Phương pháp duy vật biện chứng nghiên cứu Phương pháp hệ thống Phương pháp khác.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    183    1    05-12-2023
62    109    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.