Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 6: Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững

Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 6: Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra đối với QLNN về tài nguyên và môi trường; tiêu chuẩn của phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 6 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra đối với QLNN về tài nguyên và môi trường Tiêu chuẩn của phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm một số quốc gia về chính sách QLNN đối với tài nguyên và môi trường theo hướng PTBV Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam . Khái quát về phát triển bền vững Khái niệm PTBV là sự phát triển đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai Nội dung phát triển bền vững KINH TẾ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG PTBV XÃ HỘI Các chỉ số phát triển bền vững Chỉ số về sinh thái Chỉ số phát triển con người HDI giáo dục tuổi thọ bình quân thu nhập đầu người . Những vấn đề đặt ra đối với QLNN về tài nguyên và môi trường Ô nhiễm không khí B Suy thoái đất Ô nhiễm A C ngày càng nguồn nước trầm trọng VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ô nhiễm môi trường đang xảy E D Suy thoái đa ra ở quy mô rộng dạng sinh học . Tiêu chuẩn của PTBV về tài nguyên và môi trường . Bộ 58 tiêu chí của Uỷ ban phát triển bền vững CSD của Liên hợp quốc . Bộ 46 tiêu chí của Nhóm tư vấn về tiêu chí phát triển bền vững CGSDI . Bộ 88 tiêu chí của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN . Bộ 68 tiêu chí của Diễn đàn Kinh tế thế giới . Bộ 65 tiêu chí của Nhóm bối cảnh toàn cầu . Các bộ tiêu chí khác . Bộ 58 tiêu chí của Uỷ ban phát triển bền vững CSD của Liên hợp quốc 1 2 3 Bao quát Được sử dụng cho các Được nhiều các khía quốc gia trên cơ sở tự quốc gia trong cạnh xã hội nguyện phù hợp với đó có Việt Nam môi trường các điều kiện riêng lựa chọn để xây kinh tế và không liên quan tới bất dựng bộ tiêu thể chế của cứ một điều kiện nào về tài chính kỹ thuật chí đánh giá PTBV và thương mại PTBV . Bộ 46 tiêu chí của Nhóm tư vấn về tiêu chí phát triển bền vững CGSDI CGSDI Là nhóm quốc tế Đã xây dựng 1 phần gồm 12 chuyên gia mềm trọn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.