Bài giảng Quản trị chất lượng ứng dụng trong doanh nghiệp - Chương 1: Xu hướng ứng dụng quản trị chất lượng trong doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị chất lượng ứng dụng trong doanh nghiệp - Chương 1: Xu hướng ứng dụng quản trị chất lượng trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các xu hướng kinh doanh hiện đại tác động tới quản trị chất lượng ở thế kỷ 21; xu hướng thay đổi trong cách tiếp cận về chất lượng; xu hướng phát triển và ứng dụng các phương pháp quản trị chất lượng trong doanh nghiệp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 1 XU HƯỚNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CHẤT LUỢNG TRONG DOANH NGHIỆP 8 Các xu hướng kinh doanh hiện đại tác động tới quản trị chất lượng ở thế kỷ 21 Chất lượng và thỏa mãn nhu cầu khách hàng - công cụ cạnh tranh hàng đầu của doanh nghiệp Hợp tác và cạnh tranh trong kinh tế toàn cầu Đổi mới phương pháp quản lý Chất lượng gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe Các mối tương tác kinh tế ngày càng phức tạp Sự bùng nổ thông tin và tri thức 9 Chất lượng và thỏa mãn nhu cầu khách hàng - công cụ cạnh tranh hàng đầu của doanh nghiệp - Khách hàng và nhu cầu của khách hàng - Chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng - Chất lượng là công cụ cạnh tranh hàng đầu của doanh nghiệp 10 Hợp tác và cạnh tranh trong kinh tế toàn cầu - Các xu hướng hợp tác trong bối cảnh kinh doanh hiện đại - Canh tranh trong kinh tế toàn cầu 11 Đổi mới phương pháp quản lý - Các phương pháp quản lý - Đổi mới phương pháp quản lý trong bối cảnh kinh doanh hiện đại 12 Chất lượng gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe - Chất lượng và các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Vấn đề môi trường và sự phát triển bền vững - Vấn đề về sức khỏe và an toàn lao động - Vấn đề sức khỏe an toàn của người tiêu dùng 13 Các mối tương tác kinh tế ngày càng phức tạp - Các mối tương tác trong môi trường kinh doanh - Ảnh hưởng của các tương tác kinh tế đến hoạt động của doanh nghiệp 14 Sự bùng nổ thông tin và tri thức - Thông tin và sự bùng nổ của công nghệ thông tin - Tri thức và hệ thống quản trị tri thức - Vai trò và ảnh hưởng của thông tin tri thức tới các hoạt động quản trị chất lượng của doanh nghiệp 15 Xu hướng thay đổi trong cách tiếp cận về chất lượng Quan điểm chất lượng dựa trên sản phẩm đầu ra Quan điểm chất lượng dựa trên quá trình sản xuất Quan điểm chất lượng dựa trên giá trị khách hàng 16 Quan điểm chất lượng dựa trên sản phẩm đầu ra - Quan điểm này cho rằng chất lượng phụ thuộc vào các thuộc tính của sản phẩm phẩm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    92    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.