Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị

Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các chức năng quản trị; một số lý thuyết quản trị; môi trường quản trị; quản trị sự thay đổi; Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC PHẦN QUẢN TRỊ HỌC BMGM0111 Cấu trúc 36 9 Khoa Quản trị kinh doanh Bộ môn Quản trị học MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN Cung cấp những kiến thức về quản trị tổ chức Rèn luyện và phát triển kỹ năng quản trị Hình thành năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Bích Loan amp Phạm Công Đoàn 2019 Quản trị học NXB Hà Nội Bùi Văn Danh Nguyễn Văn Dung amp Lê Quang Khôi 2011 Quản trị học NXB Lao động Phạm Vũ Luận 2004 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại NXB Thống kê Robert Kreitner 2009 Principles of Management Eleventh Edition South- Western. 3 NỘI DUNG CHÍNH Chương 1 Khái luận về quản trị Chương 2 Nhà quản trị Chương 3 Thông tin và ra quyết định Chương 4 Chức năng hoạch định Chương 5 Chức năng tổ chức Chương 6 Chức năng lãnh đạo Chương 7 Chức năng kiểm soát 4 CHƯƠNG 1 KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ . Khái niệm và các chức năng quản trị . Một số lý thuyết quản trị . Môi trường quản trị . Quản trị sự thay đổi 5 . Khái niệm và các chức năng quản trị . Khái niệm quản trị Quản trị là hoạt động nhằm đạt được mục tiêu một cách có hiệu quả bằng sự phối hợp các hoạt động của những người khác thông qua hoạch định tổ chức lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức trong môi trường luôn thay đổi Nguyễn Thị Bích Loan amp Phạm Công Đoàn 2019 6 . Khái niệm và các chức năng quản trị . Khái niệm quản trị Quản trị là Đạt được mục tiêu thông qua nỗ lực của những người khác Thông qua tiến trình hoạch định tổ chức lãnh đạo và kiểm soát Sử dụng các nguồn lực hữu hạn Tiến hành trong môi trường luôn thay đổi Bản chất của quản trị mang tính khoa học tính nghệ thuật và là một nghề 7 . Khái niệm và các chức năng quản trị . Khái quát các chức năng quản trị Xác định mục tiêu Thiết kế cơ cấu tổ chức Cách thức và nguồn lực để Hoạch định Tổ chức Tổ chức công việc đạt được mục tiêu Phân quyền Gây ảnh hưởng Xác định kết quả So sánh với mục tiêu Kiểm soát Lãnh đạo Thúc đẩy Hướng dẫn động viên Điều chỉnh cho phù hợp 8 . Một số lý thuyết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.