Bài giảng Quản trị thành tích - Chương 4: Truyền thông, đào tạo và mô hình DEFT

Bài giảng Quản trị thành tích - Chương 4: Truyền thông, đào tạo và mô hình DEFT. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: truyền thông, hướng dẫn và đào tạo trong triển khai quản trị thành tích; mô hình DEFT cung cấp thông tin phản hồi trong quản trị thành tích; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƢƠNG 4 TRUYỀN THÔNG ĐÀO TẠO VÀ MÔ HÌNH DEFT NỘI DUNG CHƯƠNG 4 . Truyền thông hướng dẫn và đào tạo trong triển khai quản trị thành tích Nội dung . Truyền thông trong triển khai quản trị thành tích 01 . Hướng dẫn và đào tạo trong triển khai quản trị thành tích . Mô hình DEFT cung cấp thông tin phản hồi trong quản trị thành tích . Khái quát mô hình DEFT trong quản trị thành tích Nội dung . Đối thoại trong quản trị thành tích 02 . Những kỳ vọng trong quản trị thành tích . Thông tin phản hồi trong quản trị thành tích . Vấn đề thời gian trong quản trị thành tích Truyền thông trong QTTT Mục đích Nội dung truyền thông truyền thông Thời điểm Trách nhiệm thực hiện truyền thông truyền thông Nội dung truyền thông - Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản trị thành tích. - Công cụ chủ yếu mà doanh nghiệp sử dụng khi quản trị thành tích. - Các đối tượng có liên quan đến hệ thống quản trị thành tích - Quy trình quản trị thành tích. - Hệ thống thông tin phản hồi. - Mối liên hệ giữa việc ứng dụng hệ thống quản trị thành tích với lợi ích của người lao động. - Các đầu mối liên quan khi triển khai hệ thống quản trị thành tích. - Phương pháp đánh giá thành tích doanh nghiệp sử dụng. - Các chính sách quản trị nhân lực có liên quan khi vận hành hệ thống quản trị thành tích Hướng dẫn và đào tạo trong QTTT Mục đích Chủ thể thực hướng dẫn và hiện đào tạo Nội dung Chuẩn bị hướng dẫn và hướng dẫn và đào tạo đào tạo Mô hình DEFT trong QTTT - Đối thoại Dialogue - Xác lập kỳ vọng Expectation - Hệ thống cung cấp thông tin phản hồi Feedback - Xác lập thời gian trong hệ thống quản trị thành tích Timely . Đối thoại trong QTTT Thảo luận thống nhất và cam kết về thành tích Quá trình đối thoại Trao đổi và xác lập thông tin ban đầu Thảo luận về thành tích của NLĐ Phân tích đánh giá những năng lực hiện có của NLĐ Thảo luận về những mục tiêu công việc của kỳ tiếp theo Thảo luận về những năng lực cần phát triển Kết thúc buổi phỏng vấn đối thoại Những kỳ vọng trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
428    54    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.