Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu sơ lược về điều kiện học phần; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; mô tả vắn tắt nội dung học phần; . Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC BỘ MÔN KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP Học phần 3 tín chỉ 36 9 . GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦN Điều kiện học phần Mục tiêu của học phần Chuẩn đầu ra của học phần Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Mô tả vắn tắt nội dung học phần Đánh giá học phần 1 Điểm học phần được tính theo công thức sau Đhp ĐiKi Trong đó Đhp Điểm học phần chính xác đến 1 chữ số thập phân Đi Điểm thành phần i Ki Trọng số điểm thành phần i 2 Điểm chuyên cần được tính theo công thức sau Đ1 0 6 x Đdl 0 4 x Đyt Trong đó Đ1 Điểm chuyên cần chính xác đến 1 chữ số thập phân Đdl Điểm dự lớp chính xác đến 1 chữ số thập phân Đyt Điểm ý thức học tập trên lớp chính xác đến 1 chữ số thập phân 3 Điểm thực hành được tính theo công thức sau Đ2 0 25 x Đkt 0 25 x Đbc 0 5 x Đđmpp Trong đó Đ2 Điểm thực hành chính xác đến 1 chữ số thập phân Đkt Điểm trung bình của hai bài kiểm tra chính xác đến 1 chữ số thập phân Đbc Điểm bài thu hoạch báo cáo thực tế chính xác đến 1 chữ số thập phân Đđmpp Điểm đổi mới phương pháp học tập chính xác đến 1 chữ số thập phân NỘI DUNG Chƣơng 1 Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp Chƣơng 2 Trả lƣơng và phụ cấp lƣơng trong DN Chƣơng 3 Quản lý trả lƣơng trong DN Chƣơng 4 Trả thƣởng trong DN Chƣơng 5 Trả phúc lợi trong DN Chƣơng 6 Chính sách và chế độ tiền lƣơng của Việt Nam ĐỀ TÀI THẢO LUẬN 1. Nghiên cứu chính sách TCLĐ tại tổ chức DN 2. Đánh giá sự ảnh hƣởng của các yếu tố đến TCLĐ 3. Nghiên cứu quy trình trả lƣơng tại tổ chức DN 4. Nghiên cứu các hình thức trả lƣơng tại tổ chức DN 5. Nghiên cứu các hình thức trả thƣởng tại tổ chức DN 6. Nghiên cứu các chƣơng trình phúc lợi tại tổ chức DN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 TS. Chu Thị Thủy 2019 Giáo trình trả công lao động NXB Thống kê Hà Nội. 2 Trần Kim Dung 2016 Quản trị nguồn nhân lực NXB Thống kê Hà Nội. 3 Nguyễn Tiệp Lê Thanh Hà 2006 Giáo trình Tiền lương Tiền công NXB Lao động - Xã hội Hà Nội. 4 Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân 2012 Giáo trình Quản trị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.