Determination of glycemic index (GI) of a nutritional product: Anmum materna-non-added sugar

To determine the glycemic index (GI) of a nutritional product: Anmum Materna - non-added sugar. Method: The study applied the method of determining the GI of food according to the National Standard TCVN10036: 2013 on fifteen adults aged 20-35 years old. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    43    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.