Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành viễn thông Việt Nam trong quá trình hội nhập

Mục tiêu của đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành viễn thông Việt Nam trong quá trình hội nhập" là đưa ra một số giải pháp vĩ mô, vi mô và đặc biệt là nhóm các giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành viễn thông Việt Nam. | N ng cao n ng lùc c nh tranh cho c c doanh nghiÖp ngμnh viÔn th ng ViÖt Nam trong qu tr nh héi nhËp BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH TRAÀN QUANG MINH MAÃN NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP NGAØNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM TRONG QUAÙ TRÌNH HOÄI NHAÄP LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ Chuyeân ngaønh Kinh teá taøi chính ngaân haøng Maõ soá Caùn boä höôùng daãn khoa hoïc TS NGUYEÃN THÒ LIEÂN HOA Thaønh phoá Hoà Chí Minh - 2005 1 N ng cao n ng lùc c nh tranh cho c c doanh nghiÖp ngμnh viÔn th ng ViÖt Nam trong qu tr nh héi nhËp lêi cam oan T i xin cam oan y lμ c ng tr nh nghiªn cøu cña riªng t i. C c ph n tÝch vμ kÕt qu nªu trong LuËn v n lμ thμnh qu nghiªn cøu khoa häc cña b n th n. T c gi luËn v n TrÇn Quang Minh MÉn 2 N ng cao n ng lùc c nh tranh cho c c doanh nghiÖp ngμnh viÔn th ng ViÖt Nam trong qu tr nh héi nhËp Môc lôc môc lôc i danh môc viÕt t t iii danh môc c c b ng v Danh môc biÓu å v lêi më Çu Trang 1 chu ng 1 c nh tranh viÔn th ng trong qu tr nh héi nhËp C nh tranh vμ nh ng nh n tè nh h ëng Õn c nh tranh Trang 3 Kh i niÖm c nh tranh Trang 3 Nh ng nh n tè nh h ëng Õn c nh tranh Trang 5 C nh tranh viÔn th ng trong qu tr nh héi nhËp Trang 7 Kh i niÖm vÒ viÔn th ng vμ c c dÞch vô viÔn th ng Trang 7 C nh tranh viÔn th ng Trang 9 T c éng cña c nh tranh viÔn th ng trong qu tr nh héi nhËp Trang 13 Mét sè m h nh ph t triÓn c nh tranh viÔn th ng Trang 15 Ph t triÓn c nh tranh ë mét sè quèc gia ph t triÓn Trang 15 M h nh ph t triÓn c nh tranh viÔn th ng ë Trung Quèc Trang 17 CH NG 2 NH GI N NG LùC C NH TRANH CñA C C DOANH NGHIÖP VIÔN TH NG VIÖT NAM tr íc thÒm héi nhËp Qu tr nh ph t triÓn cña ngμnh viÔn th ng ViÖt Nam Trang 23 C c c ng ty viÔn th ng ViÖt Nam Trang 23 Qu tr nh ph t triÓn cña ngμnh viÔn th ng ViÖt Nam Trang 26 Ho t éng c nh tranh viÔn th ng ë ViÖt Nam Trang 29 M h nh ph t triÓn ho t éng c nh tranh viÔn th ng ë .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    92    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.