Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn công nghệ CMC

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn công nghệ CMC" nhằm phân tích, nghiên cứu lý luận, đánh giá về thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn công nghệ CMC, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn công nghệ CMC. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - NGUYỄN ĐĂNG MẠNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - NGUYỄN ĐĂNG MẠNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS. PHẠM CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI NĂM 2021 i MỤC LỤC MỤC LỤC . i DANH MỤC BẢNG BIỂU . iv DANH MỤC HÌNH . iv MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu khách thể liên quan đến đề tài .2 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .4 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .5 5. Phƣơng pháp nghiên 6. Kết cấu của luận văn .8 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .9 . Các khái niệm cơ bản .9 Khái niệm về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .9 . Khái niệm về chính sách phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .10 . Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .13 . Vai trò của chính sách phát triển nguồn nhân lực trong doanh . Yêu cầu của chính sách phát triển nguồn nhân lực trong doanh . Nội dung về chính sách phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .17 . Chính sách tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp .17 . Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .20 . Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .26 . Các yếu tố ảnh hƣởng đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trong doanh . Yếu tố bên ngoài .28 . Yếu tố bên trong .30 ii CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC .32 . Giới thiệu tổng quan về tập đoàn công nghệ . Quá trình hình thành và phát triển .32 . Tầm nhìn và sứ mệnh .33 . Chức năng và nhiệm . Sơ đồ cấu trúc tổ chức .35 . Khái quát một số nguồn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    157    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.