Kinh nghiệm quốc tế về liên thông giữa giáo dục đào tạo nghề và giáo dục đại học: Việc công nhận chuyển đổi tín chỉ và kết quả học tập của sinh viên

Bài viết đề cập đến kinh nghiệm quốc tế trong việc công nhận chuyển đổi tín chỉ hoặc sử dụng kết quả học tập trước đây của người học giữa giáo dục đào tạo nghề và giáo dục đại học, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam. | Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Khang Phạm Ngọc Dương Nguyễn Hoàng Giang Nguyễn Hương Trà Kinh nghiệm quốc tế về liên thông giữa giáo dục đào tạo nghề và giáo dục đại học Việc công nhận chuyển đổi tín chỉ và kết quả học tập của sinh viên Nguyễn Ngọc Ánh 1 Nguyễn Khang2 Phạm Ngọc Dương3 Nguyễn Hoàng Giang4 Nguyễn Hương Trà5 TÓM TẮT Để đáp ứng nhu cầu việc làm và yêu cầu về lực lượng lao động có tay Tác giả liên hệ 1 Email anhnn@ nghề cao nhiều quốc gia trên thế giới đã thúc đẩy chính sách nhằm cung cấp 2 Email khangn@ cho sinh viên từ các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề có cơ hội được tham gia 3 Email duongpn@ các chương trình đào tạo nâng cao. Nghiên cứu cho thấy rằng việc chuyển 4 Email giangnh@ đổi tín chỉ và công nhận kết quả học tập của người học cho phép họ được học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nâng cao trình độ từ giáo dục nghề nghiệp lên giáo dục đại học. Bài viết đề 101 Trần Hưng Đạo Hoàn kiếm Hà Nội cập đến kinh nghiệm quốc tế trong việc công nhận chuyển đổi tín chỉ hoặc sử Việt Nam dụng kết quả học tập trước đây của người học giữa giáo dục đào tạo nghề và 5 Email nguyenhuongtra2022@ giáo dục đại học từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam. Đại học Đà Nẵng 41 Lê Duẩn quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng Việt Nam TỪ KHÓA Giáo dục đào tạo nghề giáo dục đại học chuyển đổi tín chỉ công nhận kết quả học tập. Nhận bài 26 11 2021 Nhận bài đã chỉnh sửa 09 12 2021 Duyệt đăng 15 6 2022. DOI https 2615-8957 12210613 1. Đặt vấn đề tiến với vị trí quản lí cấp cao. Sự thay đổi ngày càng Làm thế nào có thể đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng của công nghệ đang làm tăng nhu cầu về từ các hệ thống giáo dục đào tạo nghề có thể tiếp cận các kĩ năng cấp cao hơn ngày càng có nhiều sinh viên với cơ hội học tập nâng cao tay nghề và giáo dục đại học có nguyện vọng được học tập nâng cao để đạt được các đã và đang là thách thức của các hệ thống giáo dục đào cơ hội mà thị trường lao động yêu cầu. Các nghiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    314    1    20-07-2024
34    105    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.