Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Vận dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam

Mục tiêu của đề tài "Vận dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam" là nhìn nhận lại những ưu nhược điểm của hệ thống báo cáo tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Qua đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam. | BOÄ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ -oOo - VUÕ HOAØI ÑÖÙC Ñeà taøi VAÄN DUÏNG CHUAÅN MÖÏC QUOÁC TEÁ VEÀ KEÁ TOAÙN ÑEÅ HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM Chuyeân nghaønh Keá toaùn Taøi vuï vaø Phaân tích hoaït ñoäng Kinh teá Maõ soá LUAÄN AÙN THAÏC SÓ KHOA HOÏC KINH TEÁ Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc PGS TS ÑAØO VAÊN TAØI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2000 - Trang 1 MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU TÍNH CAÁP THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Trang CHÖÔNG I TOÅNG QUAN VEÀ KEÁ TOAÙN CHUAÅN MÖÏC KEÁ TOAÙN VAØ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH . 1 KEÁ TOAÙN 1 Ñònh nghóa veà keá toaùn 1 Baûn chaát vaø vai troø cuûa heä thoáng baùo caùo keá toaùn 2 Tieâu chuaån cuûa thoâng tin keá toaùn höõu ích . 5 CHUAÅN MÖÏC KEÁ TOAÙN 6 Ñònh nghóa chuaån möïc keá toaùn . 6 Söï caàn thieát phaûi coù heä thoáng chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn 7 Noäi dung cuûa chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn . 8 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CAÊN BAÛN VEÀ NGUYEÂN TAÉC LAÄP VAØ TRÌNH BAØY CAÙC THOÂNG TIN TREÂN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH . 10 Muïc ñích cuûa baùo caùo taøi chính . 10 Thuû tuïc vaø nguyeân taéc laäp baùo caùo taøi chính . 11 Thoâng tin trình baøy treân baùo caùo taøi chính . 12 CHÖÔNG 2 THÖÏC TRAÏNG CUÛA HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TRONG DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM . 21 LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG TRONG CAÙC DOANH NGHIEÄP Trang 2 VIEÄT NAM . 21 Thôøi kyø quaûn lyù theo cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung töø 1986 trôû veà tröôùc . 21 Thôøi kyø chuyeån töø keá hoaïch hoùa taäp trung sang cô cheá thò tröôøng töø naêm 1987 ñeán 1994 . 24 Thôøi kyø neàn kinh teá nöôùc ta chuyeån sang cô cheá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa töø naêm 1995 ñeán nay . 26 THÖÏC TRAÏNG CUÛA HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TRONG CAÙC DOANH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    52    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.