The Monge–Ampère type equation in the weighted pluricomplex energy class

In the paper, we prove the existence of solutions of the complex Monge–Ampère type equation −χ(u)(ddcu)n = µ in the class Eχ(Ω) if there exist subsolutions in this class. As an application, we prove that the complex Monge–Ampère equation (ddcu)n = µ is solvable in the class E(Ω) if there exist subsolutions locally. Moreover, by an example we show that the conditions in our above result are sharp. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    84    2    20-07-2024
89    98    3    20-07-2024
16    85    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.