Lecture Managerial Accounting - Chapter 5: Cost-Volume-Profit

Lecture Managerial Accounting - Chapter 5: Cost-Volume-Profit. After studying this chapter, you should be able to: Distinguish between variable and fixed costs, explain the meaning and importance of the relevant range, explain the concept of mixed costs, state the five components of cost-volume-profit analysis, indicate the meaning of contribution margin and the ways it may be expressed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.