Subextension of plurisubharmonic functions without changing the Monge–Ampère measures and applications

The aim of the paper "Subextension of plurisubharmonic functions without changing the Monge–Ampère measures and applications" is to investigate subextensions with boundary values of certain plurisubharmonic functions without changing the Monge–Ampère measures. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    538    1    18-07-2024
21    153    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.