Nghiên cứu ảnh hưởng số răng rãnh rôto đến hiệu suất và hệ số công suất ở chế độ xác lập động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng số răng rãnh rôto đến hiệu suất và hệ số công suất ở chế độ xác lập động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp nghiên cứu ảnh hưởng của số lượng răng rãnh rôto đến thông số vận hành của động cơ có công suất 2,2 kW, 3 pha, bốn cực được cải tiến từ động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc. | ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VOL. 18 NO. 11 2020 11 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỐ RĂNG RÃNH RÔTO ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP STUDYING EFFECT OF ROTOR SLOT NUMBERS ON EFFICIENCY AND POWER FACTOR OF LINE START PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS IN STEADY STATE Lê Anh Tuấn1 Bùi Minh Định2 Phạm Văn Tuấn3 1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội leanhtuan0985@ 2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Tóm tắt - Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực Abstract - These days line start permanent magnet synchronous tiếp với hiệu suất vận hành cao hệ số công suất xấp xỉ 1 ở chế độ motors with high productivity and high power factor in steady state xác lập sẽ là một giải pháp thay thế từng phần cho động cơ không will be a feasible solution to partially replacing squirrel cage đồng bộ rôto lồng sóc đang được sử dụng phổ biến ở thời điểm induction motors which are widely used. In designing process. hiện tại. Đối với động cơ này kết cấu rôto ảnh hưởng rất lớn đến Beside stator s configuration dimension of magnet rod and the các thông số làm việc. Với cấu hình rôto bên cạnh lựa chọn kích type of magnet material motor s productivity and power factor thước răng rãnh thì lựa chọn số lượng răng rãnh thích hợp cũng are especially influenced by the rotor s configuration. Therefore cần phải tính đến. Vì vậy bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của số this paper studies the effect of number of rotor slots as one of the lượng răng rãnh rôto đến thông số vận hành của động cơ có công aspects of rotor s configuration on productivity and power factor of suất 2 2 kW 3 pha bốn cực được cải tiến từ động cơ không đồng a 2 2 kW 3 phase 4 pole line start permanent magnet bộ rôto lồng sóc. Từ kết quả bài báo rút ra một số kết luận để nâng synchronous motor. As a result some good proposals enhancing cao hiệu suất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.