Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị được nghiên cứu với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở các khu đô thị. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC nNgày nhận bài 29 3 2022 nNgày sửa bài 11 4 2022 nNgày chấp nhận đăng 12 5 2022 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Factors affecting schedule performance of infrastructure works of residential development projects gt NGUYỄN HOÀI NGHĨA 1 3 NGUYỄN LÂM GIA NGUYÊN 2 3 TRẦN ĐỨC HỌC 2 3 NGUYỄN BÁ QUANG VINH 1 3 . 1 Bộ môn Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Quốc tế 2 Bộ môn TC và QLXD Trường Đại học Bách khoa 3 Đại học Quốc gia Corresponding author. Email nhnghia@ tdhoc@ nbqvinh@ TÓM TẮT ABSTRACT Trong những năm gần đây việc hình thành và phát triển các In recent years the formation and development of residential khu đô thị đã thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư development projects has attracted the attention of large investors. lớn. Để một dự án khu đô thị có được sự quan tâm của khách In order for an residential development project to gain the attention hàng ngoài các yếu tố về vị trí giá cả tiện nghi thì cần có hệ of customers in addition to the factors of location price and thống hạ tầng kỹ thuật tốt để có thể duy trì hoạt động cho khu amenities it is necessary to have a good infrastructure system to be đô thị. Nghiên cứu của bài báo được thực hiện với mục đích able to maintain the operation of residential development projects. xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ The study was conducted with the aim of determining the factors thuật HTKT ở các khu đô thị. Nghiên cứu được thực hiện bằng affecting the schedule of technical infrastructure construction in việc khảo sát đối tượng là các bên tham gia dự án như chủ đầu urban areas. The research is carried out by surveying project tư ban quản lý dự án các nhà tư vấn và nhà thầu. Dữ liệu thu participants such as investors project management consultants and về 192 bảng khảo sát hợp lệ các nhân tố được xếp hạng theo contractors. The data collected is

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.