Selection of appropriate mathematical models to simulate sediment flow and reservoir sedimentation

This paper will review the existing popular mathematical models available to predict sediment flow to a reservoir. The study shows that existing models can successfully simulate reservoir sedimentation, however, each model has limitations and depending on the problem scope and complexity and data availability they require good understanding and judgment to choose an appropriate model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    52    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.