A computing module for a quick determination of flexural strength of concrete

This paper presents a computing module for a quick determination of flexural strength of fibre-reinforced concrete, plain concrete and hybrid cement composite. The hybrid cement composite consists of two layers of plain concrete and steel fibre-reinforced concrete. Both of these concretes are self-compacting ones. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    93    1    15-06-2024
171    6    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.