Degradation of chlothianidin from dantutso 50WG in electrochemical process: Kinetics and role of reactive species

The kinetic degradation of clothianidin (CLO) (in Dantuso 50 WG) during electrochemical oxidation (EO) process using sulfate- and chloride-supporting electrolytes was comprehensively investigated. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    79    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.