Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện công tác thanh toán cho các nhà máy điện tại công ty mua bán điện

Luận văn "Hoàn thiện công tác thanh toán cho các nhà máy điện tại công ty mua bán điện" là phân tích để tìm ra những giải pháp hoàn thiện công tác thanh toán cho các nhà máy điện công tác thanh toán tại công ty Mua bán điện để Thị trường phát điện cạnh tranh hoạt động thông suốt và nâng cao uy tín của công ty đối với Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đối tác của công ty. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - DƯƠNG DUY LINH DƯƠNG DUY LINH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN TẠI CÔNG TY MUA BÁN ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 2014A Hà Nội Năm 2017 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .2 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT .4 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU SƠ PHẦN MỞ ĐẦU .8 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THANH TOÁN MUA BÁN ĐIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH .11 . Ba giai đoạn phát triển thị trường điện .11 . Giai đoạn 1 - Thị trường phát điện cạnh tranh .12 . Giai đoạn 2 - Thị trường bán buôn điện cạnh tranh .13 . Giai đoạn 3 - Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh .14 . Các thành viên tham gia thị trường phát điện cạnh tranh .15 . Các thành viên giao dịch trực tiếp .16 . Các thành viên giao dịch gián tiếp .16 . Các đơn vị cung cấp dịch vụ phụ . Thành viên không chính thức của thị trường .18 . Công tác thanh toán cho các nhà máy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh .18 . Thanh toán cho các nhà máy gián tiếp tham gia thị trường điện .18 . Thanh toán cho các nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện .21 . Công cụ phục vụ hoạt động thanh toán cho các nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện .42 . Phần mềm hỗ trợ tính toán thanh toán thị trường . Trang web thị trường điện .46 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN TẠI CÔNG TY MUA BÁN . Tổng quan về Công ty Mua bán điện EPTC .50 . Lịch sử hình thành .50 . Chức năng và nhiệm vụ .50 . Cơ cấu tổ chức .53 . Nguồn nhân lực .60 . Kết quả hoạt . Công tác thanh toán tại công ty Mua bán điện .64 . Quy trình thanh toán tại công ty .64 . Đội ngũ cán bộ thực hiện .71 . Kết quả thanh Vấn đề tồn tại trong công tác thanh toán tại công ty Mua bán điện .77 Chậm xác nhận các khoản thanh toán cho nhà máy hàng ngày .77

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.