Designing teaching process for stem topic “Traffic signal lights” for upper-secondary school students

In this paper, we propose a new STEM topic in the automation field for uppersecondary school students, which is the topic "Traffic signal lights". This STEM education is designed to be relevant to the current general education curriculum in subjects as Physics, Technology, and Informatics. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.