Bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục với việc thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam

Bài viết Bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục với việc thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam được nghiên cứu nhằm làm rõ các vấn đề tự chủ đối với cơ sở giáo dục đại học, mối quan hệ giữa bảo đảm, kiểm định chất lượng và tự chủ đại học ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy quyền tự chủ cho các cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục đại học. | VNU Journal of Science Education Research Vol. 38 No. 2 2022 83-101 Original Article Higher Education Quality Assurance and Accreditation and University Autonomy Exercising in Vietnam Ta Thi Thu Hien1 2 Mai Trong Nhuan1 Nguyen Thi Thu Huong1 2 Vu Minh Phuong1 Nguyen Cong Uoc3 1 VNU Center for Education Accreditation 144 Xuan Thuy Cau Giay Hanoi Vietnam 2 VNU University of Education 144 Xuan Thuy Cau Giay Hanoi Vietnam 3 Vietnam National University of Agriculture Trau Quy Gia Lam Hanoi Vietnam Received 31 March 2022 Revised 26 April 2022 Accepted 15 May 2022 Abstract Along with the mechanism of quality assurance and accreditation that higher education system in Vietnam has been operating university autonomy is a crucial factor in university governance creating flexibility and dynamism for higher education institutions HEIs and increasing competitiveness among HEIs in the process of creating knowledge and leading the society to develop. The article clarifies the essence of university autonomy the relationship between quality assurance accreditation and university autonomy in Vietnam thereby proposing solutions to promote autonomy for institutions to improve the efficiency and quality of higher education. Keywords University autonomy quality assurance higher education accreditation Vietnam. D _ Corresponding author. E-mail address tahien@ https 2588-1159 83 84 T. T. T. Hien et al. VNU Journal of Science Education Research Vol. 38 No. 2 2022 83-101 Bảo đảm kiểm định chất lượng giáo dục với việc thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam Tạ Thị Thu Hiền1 2 Mai Trọng Nhuận1 Nguyễn Thị Thu Hương1 2 Vũ Minh Phương1 Nguyễn Công Ước3 Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội 1 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam 2 Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam 3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 31 tháng 3 năm 2022 Chỉnh sửa ngày 26 tháng 4

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    99    1    19-07-2024
10    500    3    19-07-2024
18    106    1    19-07-2024
16    88    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.