Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Kế toán - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Thực tập tốt nghiệp cung cấp những kiến thức như: Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp; Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp; Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn. Mời các bạn cùng tham khảo! | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Đồng Tháp năm 2017 1 BÀI 1 THỰC TẬP CƠ BẢN . Hƣớng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp Bạn cần tìm hiểu một số vấn đề căn bản của doanh nghiệp mà bạn muốn đến thực tập cụ thể - Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp tƣ nhân Công ty TNHH Công ty Cổ phần - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ - Quy mô của doanh nghiệp ở đây các bạn thƣờng thực tập ỏ các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. . Hƣớng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp Học sinh cần tìm hiểu một số thông tin về công tác tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp mình sẽ đến thực tập nhƣ - Chế độ tổ chức sổ sách kế toán Nhật ký chung Nhật ký chứng từ - Chế độ chứng từ kế toán Lập chứng từ kiểm tra chứng từ lƣu trữ chứng từ. - Chế độ tổ chức báo cáo tài chính. . Hƣớng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn . Kế toán vốn bằng tiền - Khái niệm về kế toán vốn bằng tiền. - Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền. - Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền. - Chứng từ sử dụng Phiếu thu chi Hóa đơn Hợp đồng - Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền mặt tài khoản 111. - Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng tài khoản 112. - Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền đang chuyển tài khoản 113. . Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Học sinh cần lƣu ý Vật liệu là tài sản lao động thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp cho nên việc mở các tài khoản tổng hợp ghi chép sổ kế toán và xác định giá trị hàng tồn kho giá trị phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên hay phƣơng pháp kiểm kê định kỳ. - Phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên hàng tồn kho là phƣơng pháp ghi chép phản ánh thƣờng xuyên liên tục tình hình nhập xuất tồn kho các loại vật liệu công cụ dụng thành phẩm hàng hoá trên các tài khoản và sổ kế toán tổng hợp khi có các chứng từ nhập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    100    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.