Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 2 - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng) được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc máy tính của nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: chức năng và nguyên lý hoạt động của các loại bộ nhớ; phương pháp lưu trữ dữ liệu đối với bộ nhớ ngoài; cài đặt được chương trình và các lệnh điều khiển cơ bản trong Assembly; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 65 CHƢƠNG 4 BỘ NHỚ Mã chƣơng MH 10-04 Mục tiêu - Mô tả đƣợc các cấp bộ nhớ - Trình bày cách thức vận hành của các loại bộ nhớ - Đánh giá đƣợc hiệu năng hoạt động của các loại bộ nhớ - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. loại bộ nhớ Mục tiêu Hiểu được các cấp bộ nhớ và cách thức vận hành . Phân loại bộ nhớ theo phƣơng pháp truy nhập Bộ nhớ chứa chƣơng trình nghĩa là chứa lệnh và số liệu. Ngƣời ta phân biệt bộ nhớ theo truy nhập nhƣ sau - Bộ nhớ truy nhập ngẫy nhiên Đây là loại bộ nhớ mà khi ta muốn truy nhập đến một phần tử bất kỳ của nó không cần phải truy nhập lần lƣợt qua tất cả các phần tử đứng trƣớc nó. Chính vì vậy mà thời gian truy nhập đến các phần tử nhớ trong trƣờng hợp này không phụ thuộc vào vị trí của các phần tử nhớ đĩa cứng . . - Bộ nhớ truy nhập tuần tự Đây là loại bộ nhớ mà khi chúng ta muốn truy nhập đến một phần tử bất kỳ của nó thì phải truy nhập lần lƣợt qua tất cả các phần tử nhớ trƣớc nó. loại theo đọc ghi của bộ nhớ Tùy theo chức năng mà bộ nhớ có thể có những khả năng đọc ghi thông tin khác nhau. - Có những loại bộ nhớ chỉ có thể đọc thông tin từ chúng mà không thể ghi thông tin ra chúng thƣờng gọi là ROM Read Only Memory . - Có những loại bộ nhớ vừa có thể đọc thông tin lại vừa có thể ghi thông tin ra chúng thƣờng gọi là RAM Random Access Memory . 66 2. Các loại bộ nhớ bán dẫn Mục tiêu Nắm được đặc điểm và các loại bộ nhớ bán dẫn. Biết tổ chức chíp nhớ và cách tăng dung lượng bộ nhớ. Read Only Memory . Đặc điểm ROM Bộ nhớ chỉ đọc ROM cũng đƣợc chế tạo bằng công nghệ bán dẫn. Bộ nhớ mà các phần tử nhớ của nó có trạng thái cố định thông tin lƣu giữ trong ROM cũng cố định và thậm chí không bị mất ngay cả khi mất điện. Chƣơng trình trong ROM đƣợc viết vào lúc chế tạo nó. ROM là bộ nhớ không khả biến . Lƣu trữ các thông tin sau Thƣ viện các chƣơng trình con Các chƣơng trình điều khiển hệ thống BIOS Các bảng chức năng Vi chƣơng trình . Các loại ROM ROM mặt nạ thông tin đƣợc ghi khi sản xuất rất đắt.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    371    2    07-12-2023
106    66    2    07-12-2023
55    47    1    07-12-2023
29    48    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.