Ground effect on aerodynamic characteristics of flapping wing micro air vehicles

This paper presents the ground effect on the aerodynamic performance of a hawkmoth-like flapping-wing micro air vehicle. An unsteady aerodynamic model based on the potential-flow theory is used to determine the ground effect at several flight conditions. In this research, the program is written in FORTRAN programming language by using OpenMP library for parallel computing. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    451    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.