Influence of loop length on microcapsule distribution in cotton interlock knitted fabric

Functional textile using microcapsules has been taken lots of interest all over the world. Along with microcapsules, the textile substrate contributes important part to the performance of end use products. This study was to investigate the effect of loop length on the microcapsule distribution in cotton interlock knitted fabric. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.