Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của tộc người Thái ở các bản di dân, tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La

Bài viết Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của tộc người Thái ở các bản di dân, tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trình bày thực trạng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của tộc người Thái ở các bản di dân, tái định cư thực hiện dự án hồ thủy điện Sơn La; Một số giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của người Thái tại khu tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 79 01 2022 No. 79 01 2022 Email tcdhsg@ Website http BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA CỦA TỘC NGƯỜI THÁI Ở CÁC BẢN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ VÙNG LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA Preserving and promoting cultural heritage of Thái ethnicity in the immigration and resettlement villages in Sơn La hydropower reservoir area ThS. Nguyễn Thị Tô Hoài Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam TÓM TẮT Từ sau khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay đời sống kinh tế văn hóa của đồng bào các tộc người thiểu số ở Việt Nam ngày càng được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh các chính sách chung thì các chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cũng được thực thi trên cơ sở đặt văn hóa là mục tiêu và động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội . Điều đó góp phần làm cho nhiều di sản văn hóa của các tộc người được bảo tồn và được phổ biến ra ngoài cộng đồng. Tuy nhiên bên cạnh những điểm tích cực thì thực tiễn ở nhiều địa phương cũng cho thấy xu hướng mai một biến mất của nhiều di sản văn hóa truyền thống. Qua nghiên cứu thực trạng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của cộng đồng tộc người Thái ở một số bản di dân tái định cư xây dựng dự án hồ thủy điện Sơn La bài viết đưa ra một vài đề xuất khuyến nghị cho công tác này trong thời gian tới. Từ khóa bảo tồn và phát huy di sản văn hóa di dân tái định cư tộc người Thái ABSTRACT Since the implementation of the renovation until now the economic and cultural of ethnic minorities in Vietnam has been markedly improved. In addition to general policies policies on conservation and promotion of cultural heritage are also implemented on the basis of establishing culture as the goal and driving force for the socio-economic development process. That contributes to the preservation of many cultural heritages of the ethnic groups and disseminates to the community. However besides the positive points the reality in many .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    389    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.