Mô hình quản trị đại học tự chủ cùng với trách nhiệm giải trình xã hội và mục tiêu nâng cao vị thế của các trường đại học Việt Nam

Bài viết Mô hình quản trị đại học tự chủ cùng với trách nhiệm giải trình xã hội và mục tiêu nâng cao vị thế của các trường đại học Việt Nam đề cập đến các mô hình quản trị đại trên thế giới và nguyên tắc xây dựng, sự lựa chọn mô hình quản trị đại học đối với Việt Nam phù hợp với xu thế và quy mô phát triển của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. | MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TỰ CHỦ CÙNG VỚI TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH XÃ HỘI VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM Nguyễn Minh Huyền Trang Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Bài viết đề cập đến các mô hình quản trị đại trên thế giới và nguyên tắc xây dựng sự lựa chọn mô hình quản trị đại học đối với Việt Nam phù hợp với xu thế và quy mô phát triển của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Nhằm mục tiêu đóng góp ý tưởng cho quá trình xây dựng và phát triển hệ thống các trường đại học của Việt Nam ngày một hiệu quả đáp ứng trách nhiệm giải trình xã hội trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ và tác động toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội và của mỗi quốc gia của cảnh cuộc cách mạng công nghiệp . Đặt vấn đề Trong hơn 30 năm đổi mới giáo dục đại học GDĐH Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đưa đất nước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH từng bước hội nhập quốc tế. GDĐH luôn có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia trên thế giới. Chất lượng là yếu tố quyết định đối với sự vận động phát triển hay tụt hậu của mỗi quốc gia đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế tri thức khi mà trí tuệ thành thước đo quyền lực là sức mạng cạnh tranh của mỗi quốc gia trong tiến trình hội nhập. Với sứ mệnh là nơi tạo ra tri thức mới thực hiện đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu xã hội GDĐH giữ vai trò là đòn bẩy quyết định cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế định hướng đến sự phát triển phồn vinh và thịnh vượng của đất nước. Hệ thống các văn bản pháp luật quy định về GD được ban hành và sửa đổi bổ sung điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với giáo dục phát huy vai trò của xã hội mọi tổ chức gia đình và công dân nâng cao trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục bên cạnh đó còn nhằm hoàn thiện chế độ pháp lý về tổ chức hoạt động của các cơ quan tổ chức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    239    1    20-07-2024
4    71    2    20-07-2024
30    282    2    20-07-2024
16    91    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.