Gene signature associated with resistance to fluvastatin chemoprevention for breast cancer

Although targeting of the cholesterol pathway by statins prevents breast cancer development in mouse models, efficacy is not absolute. Therefore, the goal of this study is to investigate if the upregulation in the cholesterol biosynthesis pathway genes associates with response to statin chemoprevention and may potentially be used as response biomarkers. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    49    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.