Randomized trial of surveillance with abbreviated MRI in women with a personal history of breast cancer impact on patient anxiety and cancer detection

Abbreviated breast MRI (A-MRI) substantially reduces the image acquisition and reading times and has been reported to have similar diagnostic accuracy as a full diagnostic protocol but has not been evaluated prospectively with respect to impact on psychological distress in women with a prior history of breast cancer (PHBC). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.