RHOA protein expression correlates with clinical features in gastric cancer: A systematic review and meta-analysis

Gastric cancer (GC) is one of the most fatal cancers worldwide and is generally only detected after it has progressed to an advanced stage. Since there is a lack of comprehensive data on RHOA protein expression of patients with GC, this study utilized a systematic review and meta-analysis to address the limitation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    63    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.