Baseline soluble MICA levels act as a predictive biomarker for the efficacy of regorafenib treatment in colorectal cancer

To evaluate the effect of regorafenib on soluble MHC class I polypeptide-related sequence A (MICA) (sMICA) level in vitro. In addition, we clinically examined whether its plasma levels were associated with regorafenib activity in terms of progression-free survival (PFS) in patients with CRC. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    97    2    20-07-2024
139    723    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.