Prognostic impact of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptors blockers in esophageal or gastric cancer patients with hypertension - a real-world study

Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) and angiotensin receptor blockers (ARBs) are used in treating cardiovascular diseases. Previous studies indicated that ACEIs/ARBs may benefit cancer patients by inhibiting tumor angiogenesis and proliferation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.