RNF38 suppress growth and metastasis via ubiquitination of ACTN4 in nasopharyngeal carcinoma

Accumulated evidence suggests that RING finger proteins (RNFs) are involved in the carcinogenesis of cancers. However, RNF38, a member of the RNF protein family, has not been studied in nasopharyngeal carcinoma (NPC). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    82    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.