Combination of midostaurin and ATRA exerts dose-dependent dual effects on acute myeloid leukemia cells with wild type FLT3

Midostaurin combined with chemotherapy is currently used to treat newly diagnosed acute myeloid leukemia (AML) patients with FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3)-mutations. However, midostaurin acts as an antagonist to some chemotherapeutic agents in leukemia cell lines without FLT3 mutations. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.