Glycoprotein α-Subunit of Glucosidase II (GIIα) is a novel prognostic biomarker correlated with unfavorable outcome of urothelial carcinoma

Urothelial carcinoma (UC) is among the most prevalent malignancies. The muscle-invasive bladder cancer (MIBC) shows an invasive feature and has poor prognosis, while the non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) shows a better prognosis as compared with the MIBC. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    405    2    04-12-2023
6    62    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.