Stereotactic body radiation therapy as a salvage treatment for single viable hepatocellular carcinoma at the site of incomplete transarterial chemoembolization: A retrospective analysis of 302 patients

To evaluate the clinical outcomes of patients who received stereotactic body radiation therapy (SBRT) for single viable hepatocellular carcinoma (HCC) at the site of incomplete transarterial chemoembolization (TACE). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.