Genome-wide association study of serum tumor markers in Southern Chinese Han population

Serum indicators AFP, CA50, CA125, CA153, CA19-9, CEA, f-PSA, SCC-Ag have been confirmed as tumor markers (TMs). We conducted a genome-wide association study on 8 tumor markers of our 427 Han population in southern China, in order to identify genetic loci that are significantly associated with the level of 8 tumor markers. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    156    3    25-07-2024
241    123    4    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.