Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) nhằm giúp sinh viên mô tả được các khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng (danh sách, cây, đồ thị), kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật; biết được các phép toán cơ bản tương ứng với các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NGOẠI NGỮ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. MÃ TÀI LIỆU MH14 1 LỜI GIỚI THIỆU Kiến thức môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những nền tản cơ bản của những ngƣời muốn tìm hiểu sâu về Công nghệ thông tin đặt biệt đối với việc lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật đƣợc xem nhƣ là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình đúng nhƣ câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth Chƣơng trình Cấu trúc dữ liệu Giải thuật Programs Data Structures Algorithms . Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để sinh viên tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng nhƣ sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. Cấu trúc dữ liệu có thể đƣợc xem nhƣ là 1 phƣơng pháp lƣu trữ dữ liệu trong máy tính nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này. Và để sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả thì cần phải có các thuật toán áp dụng trên các dữ liệu đó. Do vậy cấu trúc dữ liệu và giải thuật là 2 yếu tố không thể tách rời và có những liên quan chặt chẽ với nhau. Việc lựa chọn một cấu trúc dữ liệu có thể sẽ ảnh hƣởng lớn tới việc lựa chọn áp dụng giải thuật nào. Về nguyên tắc các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có thể đƣợc biểu diễn và cài đặt bằng bất cứ ngôn ngữ lập trình hiện đại nào. Tuy nhiên để có đƣợc các phân tích sâu sắc hơn và mô phạm có kết quả thực tế hơn chúng tôi đã sử dụng ngôn ngữ tựa Pascal để minh hoạ cho các cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Mặc dầu có rất nhiều cố gắng nhƣng không tránh khỏi những khiếm khuyết rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    79    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.